×

هشدار

Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js

ابعاد فرش

در گذشته الزامی به رعایت ابعاد مناسب برای بافت قالی نبود اما چون در زندگی شهری ابعاد اتاق‌ها محدود است بنابراین بافندگان با توجه به معماری و ساخت منازل و مطابق با نیاز شهرنشینان ابعادی را برای بافت در نظر گرفتند:

1.ذرع و نیم: 56/1×04/1 متر
2.دو ذرع: 20/2×20/1 متر
3.ذرع و چارک: 80/0×30/1 متر
4.پشتی: 100 الی 90×60 سانتیمتر
5. 2×3 : 6 متر
6. 5/3×5/2: 9 متر
7. 4×3 : 12 متر
8.کناره با عرض 60 الی 90 سانتیمتر ×4 الی 8 یا 10متر و بیشتر
9.قالی: فرش‌هایی با ابعاد بیشتر از 6 متر. به کمتر از 4 متر قالیچه می‌گویند.