×

هشدار

Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js

اختصاص غرفه به دانشگاههای دارای فرش در نمایشگاه 25

مرکز ملی فرش ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه ‏فرش دستباف ایران غرفه هایی را به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارایه دهنده فرش اختصاص می دهد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ به منظور توسعه روابط و تعامل موثر و سازنده بین دانشگاهها و بدنه تولید و عرضه فرش دستباف، این مرکز همچون سال های پیش به دانشگاههایی که دارای رشته فرش دستباف هستند با رعایت شرایطی غرفه ای را در نمایشگاه بیست و پنجم واگذار می کند.
بر پایه این گزارش؛ مراکز متقاضی می‌توانند درخواست خود را پس از تكميل فرم پيوست تا تاریخ 1395/4/31 به مرکز ملی فرش ایران ارسال کنند.
شایان ذکر است؛ غرفه های یاد شده به صورت رایگان واگذار می شود و فضای اختصاص یافته به هر دانشگاه، پس از دریافت درخواست و فرم ثبت نام و بررسی شرایط اعلام خواهد شد.
گفتنی است؛ بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران در تاریخ یکم تا هفتم شهریورماه 1395 برگزار می شود.